artikelen
 

>  STARTPAGINA
>  ARTIKELEN

Een kloof
(11 augustus 2012)

Het is nog niet zo heel lang geleden dat je als gereformeerde jongen niet
lang hoefde na te denken als je ging stemmen. Het stond wel vast dat dat de
ARP was. Net zoals de hervormden CHU stemden, katholieken KVP, en zo
kan ik nog wel een tijdje doorgaan.
Vandaag de dag lijkt het alleen voor vrijgemaakten (ChristenUnie) en
gereformeerden uit de meest orthodoxe hoek (SGP) nog vanzelfsprekend
op welke partij ze hun stem uitbrengen.

Met het verdwijnen van de zuilen zijn dergelijke vanzelfsprekendheden ook verdwenen.
In verband met de vakantie, zowel van de redactie als van uw scribent zelve, schrijf ik dit verhaal op
2 juli 2012. Nu u het als lezer tot zich neemt zitten we eind augustus, en zijn de verkiezingen niet ver
meer. Nog twee weken, en we mogen weer gebruik maken van ons democratisch recht.

Congressen
Op zaterdag 30 juni waren er maar liefst zes partijcongressen. Het CDA, de ChristenUnie,
GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de PvdA en de SP kwamen bij elkaar om hun
verkiezingsprogramma’s en –lijsten te bespreken.

Een opvallend nieuwtje bij dit alles is de actie
van de zogeheten G500.
Een initiatief van een ambitieuze jongen van 21 jaar,
Sywert van Lienden, die er voor gezorgd heeft dat zo’n
1000 jongeren van zijn eigen leeftijd lid werden van
drie partijen tegelijk: CDA, PvdA en VVD. Niet omdat
ze het gedachtegoed van die partijen omarmen, dan
zou het knap lastig zijn om van alle drie tegelijk lid te
worden, maar domweg om op die manier invloed uit te
oefenen. Om het belang van de eigen generatie te
behartigen. Gezien het feit dat deze drie partijen bij
toerbeurt sinds de Tweede Wereldoorlog de regeringen
van Nederland vormden leek het het meest praktisch
om daarop de pijlen te richten.
We hebben dat vaker gehad: partijen die bestaan louter en alleen voor het eigenbelang. Zo was er, en
misschien is die er nog wel, een Partij voor Ouderen, we hadden ooit de Boerenpartij, en sinds 2011 is er de
50Plus.
Uiteraard heeft elke partij een soort ideaalbeeld van de maatschappij, en als kiezer (of lid) sluit je je aan bij de
partij waarvan dat ideaalbeeld het meest aansluit bij je eigen idee over hoe het allemaal zou moeten. Een
zeker eigenbelang zal daar allicht bij zitten.
De vraag is echter, en bij de G500 kun je die m.i. zeker stellen, of een zo nadrukkelijk uit zijn op het nastreven
van het eigenbelang een goede zaak is.

Column
Ik las een column, het was niet toevallig een generatiegenoot van me, van iemand die zich in het stemhokje
altijd had laten leiden door de gedachte bij welke partij de toekomst van ons land in de beste handen zou zijn.
Met andere woorden, wat voor ons land en volk het beste zou zijn. Dit keer voor het eerst, zo bekende hij,
speelde hij met de gedachte om vooral aan zichzelf te gaan denken.
De schrijver is 58, heeft niet een duidelijke weerzin tegen zijn werk, maar hij werd niet warm van het idee dat hij
de plannen voor zijn pensioen zou moeten gaan uitstellen.
Misschien was het dus wel verstandig om voor een partij te kiezen die de pensioenleeftijd niet te snel omhoog
wil laten gaan. De conclusie van zijn verhaal was dat hij, natuurlijk (!) niet aan zijn neiging zou toegeven, en als
vanouds zou stemmen voor de partij die in zijn beleving het beste beleid voor ons land voorstaat.

Geloof
De G500 slaagde er bij het CDA-congres in een aantal wijzigingen in het programma doorgevoerd te krijgen.
Bij de PvdA was het vergadertechnisch een stuk ingewikkelder, en ik begreep dat ze daar ook niet bepaald
warm werden ontvangen.
Ik snap dat jongeren voor zichzelf opkomen.
Maar als ik lees dat Van der Lienden de PvdA een archaïsche club vindt omdat daar ‘van die mannen met
baarden’ rondlopen en zich verbaast dat bij het CDA nog altijd ‘je geloof wordt gemeten’, (citaten uit Trouw, 30
juni 2012) afgezien van de vraag hoe je dat doet, verbaas ik me over dergelijke opmerkingen.
Ik kom nog uit de tijd dat politiek met idealen te maken had.
En ik dacht dat dat nog steeds zo was.
Of een PvdA-er zich al dan niet gladscheert lijkt me weinig relevant voor zijn denkbeelden, en als bij het CDA
kennelijk het geloof nog steeds een rol speelt kan ik dat alleen maar toejuichen.

Slot
Als alle 55-plussers hetzelfde zouden doen als Sywert en zijn kompanen, zouden ze een ontzettend groot blok
kunnen vormen. Omdat ze met héél veel zijn zou het geen probleem zijn er voor te zorgen dat de pensioen- en
AOW-leeftijd op 65 blijft staan. Maar je kunt je afvragen of het verstandig zou zijn om dat te willen bereiken. En
de 55-plussers, de mensen van de babyboomgeneratie, weten dat zelf ook drommels goed!
De G500 is opgericht als reactie op de macht van die babyboomers, die te weinig oog zouden hebben voor de
belangen van de jeugd. (Alsof ook de belangen van ‘de’ jeugd eensluidend zouden zijn.) Maar juist het feit dat
die generatie géén blok vormt, de Partij voor de Ouderen heeft nooit succes gehad en 50Plus opereert in de
marge, toont aan dat die reactie wat overtrokken is.
Net overigens om, zoals in de wandelgangen van het PvdA-congres gebeurde,  Van Lienden een fascist te
noemen.
Is er dan niets positiefs over die G500 te melden?
Jawel. Ze schudden de zaak wel mooi even op. En ik vind het ook mooi dat ze geen eigen partij hebben
opgericht. Dan zou mijn verwijt van alleen eigenbelang nog veel groter zijn.
Ze willen de tweedeling in de maatschappij aantonen. De generatiekloof.
Maar langzamerhand lijkt er ook een kloof te ontstaan tussen wel of niet hoog opgeleid. Het is niet voor niets
dat de meeste volksvertegenwoordigers universitair of HBO geschoold zijn.
En het is wel duidelijk dat Sywert en de zijnen, niet bepaald de domste jongentjes van hun generatie, bij de
laatste groep horen, en daardoor die kloof alleen maar méér accentueren.

Kees Steketee

>  STARTPAGINA
>  ARTIKELEN