artikelen
 

>  STARTPAGINA
>  ARTIKELEN


Huizinge
Bevestiging van Barbara de Beaufort
als pastoraal werker
(23 april 2011)

Het is een bijzondere gemeente daar in
Huizinge. Of eigenlijk toch ook weer niet.
Tot vorig jaar werkte hervormd Huizinge
nauw samen met de hervormde gemeente
Middelstum, je kan ook zeggen:
Middelstum werkte samen met Huizinge, al
naar gelang.

Op zondagmorgen was er om 9.00 uur dienst in Huizinge, waarna voorganger en organist naar
Middelstum afreisden om daar, om 10.15 uur, dezelfde dienst te houden. Uit oogpunt van
efficiency was dat geen ideale situatie. De kerkgangers van Huizinge en Middelstum zouden ook
tezamen, zelfs zonder al te veel dringen, in één kerk hun dienst hebben kunnen houden. Dat deden
ze ook regelmatig. Dan weer gezamenlijk in Middelstum, dan weer gezamenlijk in Huizinge. Je
kreeg de indruk dat iedereen zich daar wel bij voelde.

Toen het Samen-op-weg proces steeds concreter werd, ook in Middelstum, kwam de vraag, haast
letterlijk gesteld: “Wat doen we met Huizinge?” en de Huizingers zelf vroegen het zich ook af.
Het gekke is, en uw scribent spreekt uit eigen ervaring, dat diensten in Huizinge en Middelstum,
met doorgaans dezelfde kerkgangers, toch niet dezelfde diensten waren. De sfeer in Huizinge
was en is anders dan in Middelstum. En meer mensen, met name leden van de gemeente van
Huizinge, waren die mening toegedaan. Er doemde een scenario op van opgeslokt worden in een
grote PKN-gemeente waar men zich als kleine groep niet meer als een eigen gemeenschap zou
ervaren.
Na veel vergaderen, na moeilijke afwegingen, met pijn soms, is uiteindelijk besloten dat Huizinge
niet wilde opgaan in een federatie Middelstum-Huizinge. Men startte een onzeker avontuur met het
besluit om zelfstandig te blijven als hervormde gemeente.
Uiteraard is het niet efficiënt om als clubje van enkele tientallen kerkgangers zelfstandig te blijven
opereren. En je kunt je ook afvragen wat het toekomstbeeld is. Maar dat kan ook verlammend
werken: steeds maar aan de toekomst denken zorgt er ook voor dat je het heden haast als
onbelangrijk ervaart, als een ‘onderweg-naar’, terwijl het momenteel elke week, en weer spreek ik
uit eigen ervaring, goed toeven is in de kleine maar hechte gemeenschap van de hervormde
gemeente Huizinge.

Dankzij een vijftal gemeenteleden/theologen zijn er voorgangers, en zij verzorgen bij toerbeurt de
diensten, daarbij werkend vanuit een wisselend maandthema, zoals ‘Jezus als kind’,
‘eigenschappen van God’ en ‘grote woorden uit onze traditie’.
Op zondag 10 april j.l., en dat is eigenlijk de aanleiding voor dit verhaal, beleefde de gemeente
een feestelijke dienst waarin Barbara de Beaufort, één van de vijf, werd bevestigd, aangesteld,
officieel ingewijd, hoe je het maar noemen wilt, als pastoraal werker in de gemeente Huizinge.
Want vanaf het begin van het proces was duidelijk dat je niet alleen op zondag een kerkelijke
gemeente kunt zijn. Ook het pastoraat verdient de nodige aandacht en tijd. En je kunt er moeilijk
bij voorbaat van uit gaan dat er altijd wel een consulent zal zijn, of dat de paar ouderlingen dat
werk allemaal kunnen doen… Met de komst van Barbara, ze werkte al sinds 1 februari in de
gemeente, is ook daarin voorzien.

Egbert Smit was de voorganger in de dienst
die werd bijgewoond door vertegenwoordigers
van gereformeerd en hervormd Middelstum en
van de classis. Zoals het in Huizinge gebruikelijk
is, was het een sobere dienst, die, juist dankzij
die soberheid, ontroerende momenten kende.
Egbert die om de zegen over Barbara’s werk
bidt, het zingen van gezang 157, en, last but not
least, de belofte van Barbara aan de gemeente
en andersom.
Na afloop van de dienst was er, zoals elke week,
koffie en thee in het koor en werd Barbara nog
informeel toegesproken door de preses van de
kerkenraad, Harry van Leeuwen.

Al met al laat Huizinge zien dat je niet groot hoeft te zijn om levendigheid uit te stralen, niet met
veel hoeft te zijn om de lofzang gaande te houden, en geen spektakel nodig hebt om te ontroeren.

Huizinge, én Barbara, gefeliciteerd.

Kees Steketee (naast redactielid, ook organist en gemeentelid in Huizinge)

>  STARTPAGINA
>  ARTIKELEN